Spring til indhold

Gebyrpålagte opgaver

De gebyrpålagte opgaver i forbindelse med tilladelse er f.eks.:

 • vejledning
 • sagsoprettelse og journalisering
 • screening af ansøgningsmaterialet og konfliktsøgning i forhold til anden lovgivning (f.eks. lokalplaner og beskyttelseslinjer)
 • gennemgang af forhold i bygingsreglementet
 • telefonisk kontakt
 • eventuel brandteknisk behandling hos beredskabet
 • eventuel helhedsvurdering/dispensation efter bygningsreglementet
 • udarbejdelse af selve tilladelsen
 • registrering og opdatering af BBR.
 • ansøger trækker en ansøgning tilbage

Afgørelser efter anden lovgivning, f.eks. dispensationer fra lokalplaner eller landzonetilladelse, medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug.

Den tid, der bruges efter udstedelse af tilladelse, er f.eks.:

 • registrering og journalisering af meddelelser om påbegyndelse og færdigmelding
 • opfølgning og eventuel påmindelse om opfyldelse af vilkår i byggetilladelsen
 • eventuelle ændringer i projektet som kræver fornyet tilladelse
 • færdigsyn og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.