Spring til indhold

Nabo til byggeriet

Skriv dig op til nyhedsmail om ”varslinger fra byggepladsen”

Det er nu muligt for de nærmeste naboer og andre interesserede at modtage en direkte mail med varslinger, hvis det bliver nødvendigt at udføre arbejde på byggepladsen, særtransporter mv. uden for de normale arbejdstider. Du kan tilmelde sig nyhedsmailen nederst på denne side.

Information om dispensation torsdag den 3. november 2022

Vordingborg Kommune har givet tilladelse til, at der må arbejdes på byggepladsen ud over almindelige arbejdstid (kl. 17.00) torsdag den 3. november 2022.  

Hovedentreprenørens aktivitetsliste for kommende arbejder på byggeriet

 • 03. februar 2022: Opstart af opsætning af byggepladshegn
 • 07. februar 2022: Afskærmning af det store glasparti i det eksisterende borgercenter
 • 10. februar 2022: Indsnævring af Valdemarsgade
 • 10. februar 2022: Nedrivning af eksisterende murstensgavl (afsluttes 18. februar 2022)
 • 21. februar 2022: Opstart af funderingsarbejdet (nedramning af spuns). Afsluttes i uge 10
 • 21. februar 2022: Forventet opstart for afrømning og udgravninger (vil foregå løbende de næste måneder.)
 • Primo marts: Etablering af fundamenter (frem til cirka 1. juni 2022)
 • Uge 24: Forventet opstart af elementmontagen

*Der vil fra uge 6 og fremadrettet være øget tung trafik i området.

**Der vil inden spunsen slås blive udført fotoregistrering af naboejendomme inden for en radius af 100 meter fra arbejdsområdet. Dette udføres af eksternt ingeniørfirma, det samme som opsætter viberationsmåleudstyr for underentreprenøren.

Varsling for støjende funderingsarbejde

Funderingsarbejdet forlænges til og med mandag den 21. marts

Maskinen, som anvendes til at ramme spuns, har været ramt af tekniske problemer. Funderingsarbejdet forventes derfor først afsluttet først i uge 12.

 

Til ejere af ejendommen / Beboere tæt ved adressen

Valdemarstorvet
4760 Vordingborg
3. februar 2022

Varsling for støjende funderingsarbejde

Fra uge 8 går vi gang med støjende funderingsarbejde på Valdemarstorvet. Det støjende funderingsarbejde består af ramning af spuns, fordelt i uge 8 – 10 2022.

Hvad betyder det for mig, som bor i området?
Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 08-16 på hverdage.
Funderingsarbejdet forventes at starte op i uge 8 og vil vare til og med uge 10, med enkelte pauser ind i mellem.

I den forbindelse skal vi som entreprenør varsle dig om denne form for arbejde (i henhold til byggeloven skal det ske senest 14 dage før arbejdets opstart).

Vi foretager vibrationsmålinger på de ejendomme, vi vurderer er nødvendigt.

Der vil blive sat vibrationsmålere op på enkelte ejendomme.

De opsatte vibrationsmålere vil give direkte besked til funderingsmaskinen, så vi kan styre de påvirkninger der uvilkårligt vil komme i området og regulere arbejdet ind, så det kommer til at genere omkringliggende beboere mindst muligt.

Skulle du have kendskab til skader på dit hus, må du gerne kontakte os snarest.

Hvis De har spørgsmål til arbejdet, kan det ske til G.V.L. Entreprise A/S, Projektleder Poul Clemmensen, mobil 20 73 03 27.


Med venlig hilsen


G.V. L. Entreprise A/S

Trafikomlægninger i Valdemarsgade

I forbindelse med byggeriet er Valdemarsgade blevet ensrettet. Dette gælder i hele byggeperioden, som forventes af vare frem til sommeren 2023.

Det betyder, at man kun kan køre ad Valdemarsgade i østlig retning fra Boulevarden mod Københavnsvej. Hvis man skal modsat retning fra Københavnsvej mod Boulevarden bliver man ledt af en omkørsel via Vævergangen og Vognmandsparken.

Trafikomlægningen har også konsekvenser for busruterne 660R og 661R, som kører gennem Valdemarsgade. Så hvis du skal med bussen i østlig retning fra Københavnsvej mod Boulevarden skal du benytte et midlertidigt stoppested på Vognmandsmarken, da busserne også kører af den omlagte rute via Vævergangen og Vognmandsmarken. Dette busstoppested erstatter midlertidigt stoppestedet ud for Vordingborg Rådhus.

Hvis du skal med bussen i vestlig retning fra Valdemarstorvet mod Københavnsvej bliver der opsat et midlertidigt stoppested 100-200 meter øst for Valdemarstorvet.

Du kan læse mere om den midlertidige ændring af busruterne på hjemmesiden www.dinoffentligetransport.dk 

Brev udsendt til de nærmeste naboer til byggeriet

Nu starter byggeriet af det nye rådhus – Borgernes Hus

Kære nabo til det kommende nye rådhus – Borgernes Hus
Som I sikkert har bemærket, indledte vi i efteråret 2021 de første praktiske forberedelser til opførelsen af det kommende nye rådhus – Borgernes Hus på Valdemarstorvet.

Vi er nu ved at afslutte byggemodningen af grunden og vores hovedentreprenør G.V.L. Entreprise er klar til at tage første spadestik på byggeriet den 9. februar.

Vi forventer, at Nyt Rådhus – Borgernes Hus står klar til brug i løbet af sommeren 2023.

Vi forsøger at begrænse generne for naboerne til byggeriet
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at begrænse generne fra byggepladsen mest muligt. Der vil dog i perioder forekomme støj, vibrationer og øget tung trafik til og fra byggepladsen.

Vi har stillet krav til G.V.L. Entreprise om, at:

 • Arbejdstiden på byggepladsen holdes i tidsrummet 07-17 på hverdage. Dette gælder også leverancer til byggepladsen. Weekendarbejde kan bevilliges under helt særlige forhold.
 • Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres på hverdage i tidsrummet 08-16.
 • Byggepladsen, byggepladsveje samt omliggende offentlige og private veje og gader skal renholdes, i det omfang disse måtte blive forurenet af trafikken til og fra byggepladsen.
 • I forbindelse med jordhåndering skal der dagligt opryddes og renholdes ved offentlige og private gader og veje.
 • Byggepladsen skal afskærmes med byggepladshegn og trådhegn.

Varsling af nedramning af pæle og spuns / funderingsarbejde
I forbindelse med etablering af fundament og kælder skal vores hovedentreprenør G.V.L. Entreprise nedramme pæle og spuns. Arbejdet kan virke støjende og til tider frembringe vibrationer i området.

G.V.L. Enterprise skal, senest 14 dage før opstart af funderingsarbejdet, varsle naboer inden for en radius af 100 meter. Inden G.V.L. Entreprise påbegynder arbejdet, skal de registrere revner i nærtliggende nabobygninger indenfor radius på 100 meter samt registrere belægninger på tilstødende vej og fortov. Registreringen foretages ved hjælp af fotodokumentation.

Vi har på vegne af G.V.L. Enterprise A/S vedlagt deres ”Varsling for støjende funderingsarbejde”.

Bliv løbende orienteret om byggeriet
Vi vil løbende orientere om fremdriften og ændringer af tidsplaner mv. på rådhusbyggeriet her på hjemmesidsen.


Du/I er også velkommen til at kontakte os på telefon 55 36 25 70 på alle hverdage, hvis du har spørgsmål eller vil gøre os opmærksom på forhold vedrørende byggeriet.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side.