Spring til indhold

Socialt bedrageri

 •  Vordingborg Kommune ønsker vi at forebygge socialt bedrageri og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.

 • Vi ønsker at sikre, at ingen uberettiget får udbetalt sociale ydelser fx boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp eller friplads i daginstitution.

Anmeld socialt bedrageri anonymt via Borger.dk

Hvad er din pligt

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser, du modtager er lovlige, har du pligt til at kontakte kommunen.

Ændringer i dine personlige forhold

Det er vigtigt, at du meddeler til kommunen, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold.

Det kan fx være din folkeregisteradresse, som skal være den adresse, du opholder dig/sover på, eller økonomiske forhold, som du har ændringer til.

Hvis du vil anmelde socialt bedrageri

Hvis du har en formodning om, at der er sociale ydelser, der ikke udbetales på korrekt grundlag, kan du melde det til kommunens kontrolgruppe. 

Der er tale om socialt bedrageri, når en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke har ret til. Det kan enten være, fordi borgeren ikke har givet korrekte oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om ændringer i sine personlige forhold, fx at vedkommende bor og opholder sig et andet sted end den adresse, vedkommende har oplyst til kommunen.

FOR AT UNDERSØGE DIN HENVENDELSE

For at Kontrolgruppen har mulighed for at undersøge din henvendelse, skal vi som minimum have følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på den(de) person(er), der er en formodning om ikke modtager ydelser på korrekt grundlag. 

 • En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på.

 • Hvor lang tid har det foregået.

 • Hvis der er yderligere oplysninger, fx billeder eller andre former for dokumentation, kan disse indsættes i anmeldelsen. Alle henvendelser bliver taget alvorligt.

 • Som anmelder er du ikke part i sagen. Du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.

Kommunen kan dele oplysninger

I Vordingborg Kommune er vi en enhedsforvaltning. Det betyder, at medarbejdere inden for kommunen kan dele oplysninger på tværs af afdelinger.

Det handler ikke om at forfølge de borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere, som har behov for ydelser, mod det misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er.

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet eller krav om tilbagebetaling.

Hvornår er man enlig

Hovedreglen er, at du betragtes som enlig, når du ikke lever i et ægteskabslignende forhold.

ÆGTESKABSLIGNENDE FORHOLD ER:

 • når man har samme bopæl
 • når man yder kontante bidrag til fælles husførelse
 • når man arbejder i hjemmet eller på anden vis bidrager til den fæl­les husførelse
 • når man helt eller delvis forsørges af den anden

I følge lov om Det Centrale Personregister skal man have sin adres­se der, hvor man opholder sig mest, sover regelmæssigt og har sine personlige ejendele.