Spring til indhold

Partnerskabet

STÆRKT partnerskab styrkeR trivsel og sundhed hos Børn og unge

Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har i 2020 indgået langsigtet partnerskabsaftale, der skal styrke trivsel og sundhed hos børn og unge i Vordingborg Kommune

Gennem de seneste år er der over hele landet set en tendens til stigende overvægt og mistrivsel hos børn og unge over hele landet. Den tendens vil Vordingborg Kommune bryde - sammen med Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

De tre parter har indgået en langsigtet partnerskabsaftale. Partnerskabet skal - helt overordnet - styrke sundhed og trivsel blandt børn og unge. Blandt andet gennem at sikre, at færre børn lever med overvægt.

Et komplekst problem, der kræver en helhedsorienteret indsats
Mistrivsel og overvægt blandt børn er et komplekst problem, der ofte skyldes flere ting. Derfor sætter partnerskabet fokus på flere, samtidige og forskelligartede indsatser, der eksempelvis inddrager fritidsliv, bevægelse, mad, sociale relationer m.m.

Visionen for samarbejdet er, at der skabes nye, helhedsorienterede indsatser. Af samme årsag er målet også at samarbejde med en bred vifte af aktører i indsatserne, herunder også civilsamfundet.

Overvægtskurven skal knækkes
Samarbejdet har fokus på, at flere børn lever med en normal vægt. Normalvægtige børn oplever nemlig mindre mobning og drilleri end børn med overvægt. Samtidig har børn med overvægt øget risiko for en række sygdomme, herunder diabetes. Og ofte følger overvægt i barndommen og ungdomslivet med ind i voksenlivet.

Partnerskabsaftalen giver Vordingborg Kommune nye og unikke forudsætninger for at arbejde endnu mere langsigtet og målrettet med overvægt, sundhed og trivsel blandt børn og unge. Aftalen sikrer nemlig, at der arbejdes ud fra den nyeste viden og at der sker et systematisk samarbejde med nogle af landets stærkeste kompetencer indenfor overvægt.

Langsigtet samarbejde om tidlig forebyggelse
I samarbejdsaftalen sættes særlig fokus på en tidlig forebyggelsesindsats, og ikke mindst hos de børn, som har den største risiko for at udvikle overvægt.

I eksisterende og tidligere overvægtstilbud på børn- og ungeområdet i Vordingborg Kommune har der primært været fokus på børn og unge i skolealderen. Der er dog brug for systematisk at forebygge endnu tidligere, og derfor har partnerskabet fokus på at fremme sunde vaner og minimere andelen af børn og unge, der udvikler overvægt, allerede fra barnets første leveår.

Partnerskabssamarbejdet gør brug af de mange gode kompetencer, der findes i og udenfor kommunen. Gennem partnerskabsaftalen kan der i endnu højere grad samarbejdes og målrettes der, hvor indsatser gør den største forskel i netop Vordingborg Kommune.

Igangværende indsatser under partnerskabet

Partnerskabet er i øjeblikket involveret i:

 • Generel udvikling af initiativer, der kan mindske forekomsten af overvægt
 • Lokalsamfundsanalyse på Møn
 • Udvikling og igangsættelse af nye initiativer (samarbejde mellem partnerskabet og civilsamfundet) målrettet børn og unge på Møn
 • Sundhedsprofil for småbørn i Vordingborg Kommune
 • Udvikling og styrkelse af strukturel bevægelse i folkeskolen
 • Sundhedspulje, der understøtter nye typer og tilgange til fritidsaktiviteter for børn og unge, der ikke er fritidsaktive i dag 
 • Styrkelse af aktiv transport til og fra skole på udvalgte skoler
 • Fortsat udvikling af Biosfære Camps for skolelever
 • Skolehaveprojekt - Haver til maver
 • Strategisk pulje til understøttelse af konkrete initiativer jf. partnerskabets vision. Udmøntes årligt.

Fakta og formål

Vision
Partnerskabets overordnede vision er at øge sundhed og trivsel hos Vordingborg Kommunes børn og unge og mindske social ulighed i sundhed og trivsel.

Overordnet formål
Formålet med partnerskabet er at reducere forekomsten af overvægt hos børn og unge – med et særligt fokus på de mest sårbare.

Mission og indsatsområder
For at nå vision og formål, er partnerskabets mission at søge at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis ved at udvikle og afprøve og implementere nye indsatser og løsninger, som involverer evidensbaserede tilgange og samarbejde mellem sektorer, organisationer, og lokalsamfund. Det gør vi ved at samle ressourcer og kompetencer i et struktureret, forpligtende, gensidigt og dialogbaseret samarbejde og på sigt udvikle en bæredygtig model for forebyggelse og sundhedsfremme.

Partnerskabet arbejder indenfor følgende strategiske indsatsområder

 • Udvikling, afprøvning, evaluering og implementering af indsatser målrettet forebyggelse af overvægt hos børn og unge
 • Øge fokus på og anerkendelse af udfordringen omkring overvægt hos børn og unge – på samfunds- og politisk niveau
 • Samarbejde mellem forskning, politik og praksis
 • Evaluering-, monitorering og forskning
 • Fundraising, finansiering og investeringer (fx større indsatser)

ØVRIGE FAKTA

 • Partnerskabsaftalen er den første af sin type i Danmark.

 • Steno Diabetes Center Sjælland finansierer en stor del af partnerskabets aktiviteter og indsatser igangsat af partnerskabet. Vordingborg Kommune bidrager med medfinansiering indenfor den eksisterende ramme. Derudover finansieres aktiviteter via relevante fonde, interne midler og muligvis forskellige former for sociale investeringer.

 • De første konkrete indsatser blev udviklet og iværksat i 2021.