Spring til indhold

Tilsyn private leverandører

Formålet med tilsyn er -

  • At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

  • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

  • At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

I Vordingborg Kommune, er det besluttet, at tilsyn med private leverandører udføres efter en fast skabelon, hvor besøgene omfatter:

  • Interview med ledelsen.

  • Interview med medarbejdere.

  • Interview med borgere.

  • Interview med pårørende.

  • Besigtigelse af de fysiske rammer.

  • Magtanvendelser og eventuelle klagesager.

Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en tilsynsrapport som kan læses her på siden.

I Vordingborg Kommune er opgaven med at føre tilsyn placeret i fagsekretariat Social, Myndighedsafdelingen. Tilsynet varetages af faste medarbejdere i Myndighedsafdelingen som udarbejder en tilsynsrapport over de konstaterede forhold under tilsynsbesøget og oplister eventuelle fejl og mangler i opfølgningspunkter eller kritikpunkter, som drøftes med leverandøren.
Myndighedsafdelingen udarbejder årligt en rapport over tilsynene med de private leverandører i Vordingborg Kommune.

Retningslinjer for tilsyn