Spring til indhold

Tilsyn plejecentre

Formålet med tilsyn er -

  • At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

  • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

  • At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

I Vordingborg Kommune, er det besluttet, at tilsyn på plejecentrene udføres efter en fast skabelon, hvor besøgene omfatter:

  • Interview med ledelsen.

  • Interview med medarbejdere.

  • Interview med beboere.

  • Interview med pårørende.

  • Besigtigelse af de fysiske rammer.

  • Magtanvendelser og eventuelle klagesager.

Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en tilsynsrapport, som sendes til høring i botilbuddet. og kan læses her på siden.

I Vordingborg Kommune er opgaven med at føre tilsyn placeret i fagsekretariat Social, Myndighedsafdelingen. Tilsynet varetages af faste medarbejdere i Myndighedsafdelingen som udarbejder en tilsynsrapport over de konstaterede forhold under tilsynsbesøget og oplister eventuelle fejl og mangler i opfølgningspunkter eller kritikpunkter, som drøftes med institutionen.
Myndighedsafdelingen udarbejder årligt en rapport over tilsynene i Vordingborg Kommunes institutioner. Efter høring og afrapportering i botilbuddet, forelægges rapporterne Socialudvalget til godkendelse. Tilsynsrapporterne sendes ligeledes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Retningslinjer for tilsyn

Se de seneste tilsynsrapporter på plejecentrenes hjemmesider.