Spring til indhold

Pasning af alvorligt syge

  • Formålet er at give personer ret til at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet.
  • Der kan udover almindelig pasning være tale om at varetage særlige omsorgsopgaver, fx deltagelse ved behandlinger på sygehus, praktiske og sociale støttefunktioner m.v.
  • Loven skal sikre, at personer der passer nærtstående, samtidig bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Lovteksten kan læses i Serviceloven § 118, lov om orlov til lønmodtagere der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Ansøgning udfyldes på borger.dk og de 3 seneste lønsedler vedhæftes. For selvstændige skal årsregnskab vedhæftes. Eventuelle spørgsmål rettes til Visitationen.

Når vi har modtaget ansøgningen, vil den blive behandlet hurtigst muligt, og senest indenfor 8 dage vil du modtage en afgørelse.

Hvem er omfattet?

Det er en betingelse, at:

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejeforholdet svarer til fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
  • kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående 

Hvilke forudsætninger skal man have?

  • For at søge skal du være nærtstående og være tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsledig.
  • Nærtstående kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med en så nær tilknytning, at det findes nærliggende at pasningen varetages af denne person.
  • Arbejdsledige kan være personer, der modtager kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er hjemmegående uden at modtage offentlige ydelser. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcentret.