Spring til indhold

Hjælpeordning - BPA

Hvad er en BPA hjælpeordning?

 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere.

 • Hjælperne skal yde pleje, overvågning og ledsagelse.

 • Ordningen skal sikre, at du får en hjælp, der tager udgangspunkt i din selvbestemmelse og dine ønsker.

 • Ordningen skal understøtte dig i at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 

 • Dit behov kan ikke dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje

 • Ordningen kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger fx personlig hjælp, omsorg og pleje.

 • Ordningen er gratis for dig.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om en BPA ordning, hvis du har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Du skal være over 18 år.

 • Du skal i høj grad være afhængig af andre i almindelige daglige funktioner.

 • Du skal have et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse.

 • Dit aktivitetsniveau skal være højt eller kan forventes at blive højt.

 • Du skal selv kunne administrere tilskuddet.

 • Det betyder, at du er ansvarlig for:

  • valg og ansættelse af hjælper

  • udbetaling af løn

  • opgørelse af de timer der skal betales for

  • indbetaling af fx skat og ATP-bidrag

  • udregning og udbetaling af feriepenge.

HVORDAN SØGER DU?

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap. Du kan se oplysningerne i boksen i højre side.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ordningen?

 • Hvis du er i arbejde, får du ikke hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, der går ud over at dække pleje, overvågnings- og ledsagerbehovet.

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen og fastsætter tidsforbruget. 

 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Sagsbehandleren kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:

  • Dit funktionsniveau.

  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte.

  • Råd og vejledning om ordningens indhold.

  • Kommunens forventninger og krav til dig.

  • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.

 • Herefter træffes en afgørelse.

 • Hvis vi bevilger ordningen, fastsætter vi tidsforbruget.

 • Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores sagsbehandlingstid overskrides.

Opfølgning efter bevilling

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap foretager efter bevillingen en løbende vurdering af dine behov. 

 • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.