Spring til indhold

Beregning af tilskuddet

  • Udgifterne omfatter både løbende udgifter og enkeltudgifter.
  • Sagsbehandleren laver et overslag over omfanget af de behov og merudgifter, som du efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.
  • Tilskuddet er skattefrit og ikke afhængigt af din indkomst.
  • Dækning af merudgifter gives som et tilskud beregnet på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.
  • Der er en bagatelgrænse på udbetaling af tilskud efter § 100.
  • De årlige sandsynliggjorte merudgifter skal være på mindst 6.672 kr. svarende til 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
  • Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned.
  • Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1561 kr. om måneden udløser et tilskud på 1040 kr. pr. måned. 
  • Sandsynliggjorte merudgifter fra 1562 kr. til 2601 kr. om måneden udløser et tilskud på 2081 kr. pr. måned. 
  • Dokumenterede merudgifter fra 2602 kr. udløser fuld dækning af de faktiske godkendte merudgifter.