Spring til indhold

Dækning af merudgifter

 • For at søge om dækning af merudgifter skal du have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen eller have opsat udbetaling af din folkepension.
 • Du skal have merudgifter, som er en følge af din funktionsnedsættelse. 
 • Du kan ikke få dækket dine merudgifter efter andre paragraffer i serviceloven eller anden lovgivning.
 • Dækning af dine merudgifter skal give dig mulighed for selv at kunne tilrettelægge, hvordan dine behov bedst kan dækkes. 
 • Hvis du er tilkendt førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003, kan du kun få dækket dine merudgifter, hvis du er bevilget en personlig hjælperordning efter servicelovens §§ 95 og 96 eller din førtidspension er gjort hvilende.
 • Nedenfor kan du se eksempler på merudgifter: 
  • Daglige håndsrækninger        
  • Handicaprettede kurser 
  • Beklædning
  • Befordring 
  • Kost og diætpræparater 
  • Egenbetaling på medicin 
  • Forsikringer
  • Ekstra varmeudgifter.
 • Du er altid velkommen til at kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du har spørgsmål. Du kan se oplysningerne i højre side.

 

Du kan udfylde eller printe et ansøgningsskema på Borger.dk

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret og individuel vurdering beslutter, om du er berettiget til at få dækket dine merudgifter og fastsætter beløbet.
 • Senest 10 arbejdsdage efter at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.
 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet hurtigst muligt og senest inden for 12 uger.
 • For at overholde tidsfristen er det en forudsætning, at vi har de nødvendige oplysninger.

Beregning af tilskuddet

 • Udgifterne omfatter både løbende udgifter og enkeltudgifter.
 • Sagsbehandleren laver et overslag over omfanget af de behov og merudgifter, som du efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.
 • Tilskuddet er skattefrit og ikke afhængigt af din indkomst.
 • Dækning af merudgifter gives som et tilskud beregnet på baggrund af dine sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter.
 • Der er en bagatelgrænse på udbetaling af tilskud efter § 100.
 • De årlige sandsynliggjorte merudgifter skal være på mindst 6.672 kr. svarende til 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
 • Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned.
 • Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1561 kr. om måneden udløser et tilskud på 1040 kr. pr. måned. 
 • Sandsynliggjorte merudgifter fra 1562 kr. til 2601 kr. om måneden udløser et tilskud på 2081 kr. pr. måned. 
 • Dokumenterede merudgifter fra 2602 kr. udløser fuld dækning af de faktiske godkendte merudgifter.

Årlig revurdering

 • En gang om året revurderer Afdeling for Psykiatri og Handicap din bevilling i forhold til det kommende års forventede udgifter.  
 • Tilskuddet bortfalder:
  • hvis dine merudgifter udgør mindre end 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
  • når du bliver folkepensionist
  • ved dødsfald.
 • Tilskuddet bortfalder ved udgangen af den måned, hvor du bliver folkepensionist.

 

Overgang fra barn til voksen

I god tid før den unge bliver 18 år, skal I modtage rådgivning om de muligheder, der findes, når jeres barn fylder 18 år.

På dette tidspunkt bliver han eller hun personlig myndig og får derfor sin egen sagsbehandler.

Herefter er det kun, hvis den unge selv ønsker det, at I kan deltage ved møder med sagsbehandleren (som bisiddere).

 

Hvis jeres barn har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan I søge om værgemål. Det vil sige, at enten en af jer eller en helt anden person, kan handle på den uges vegne.

I kan søge rådgivning og vejledning om værgemål hos jeres sagsbehandler eller i Familieretshuset - den tidligere Statsforvaltning.

 

I skal være opmærksomme på, at den unges overgang til voksenlivet ændrer på de ydelser, tilbud og rutiner, som tidligere har været en del af jeres hverdag.

 

Indtil nu har fokus ved vurderingen af jeres barns behov for støtte været på jer som familie.

 

Når jeres barn bliver myndigt, er han eller hun ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt, så myndighederne vil herefter først og fremmest fokusere på den unges egne forhold og behov, og altså ikke længere se på familiens samlede situation.

Det betyder bl.a., at en række merudgifts-ydelser og tabt arbejdsfortjeneste uden varsel ophører når jeres barn fylder 18 år.

 

I skal derfor i god tid overveje, hvad de ændrede vilkår betyder for jer som familie.

 

Søg rådgivning hos jeres sagsbehandler eller læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere i pjecen: Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse