Spring til indhold

Plejebolig

 • Når du søger om en bolig, bliver din ansøgning vurderet i forhold til kommunens samlede muligheder for at tilbyde en bolig og for at hjælpe dig i dit eget hjem. Det vurderes også, om et boligtilbud kan forbedre din samlede livssituation, for eksempel ved at sikre dig bedre hjælp, give dig bedre rammer for socialt samvær eller gøre dig mere selvhjulpen.

 • Hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eksempelvis fra egen læge, afgørelser fra Socialministeriet i lignende sager og/ eller uddybning af ansøgning kan ventetid i op til tre måneder forekomme, inden svar fra Visitationsudvalget fremsendes.

 • Hvis du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Ledige boliger bliver tilbudt til de personer, som har størst behov for boligen. Hvis to ansøgere har samme behov, er det den, der har stået længst på ventelisten, som får tilbudt boligen først.

 • Når du får tilbudt en bolig, har du en kort betænkningstid, hvor du kan overveje, om du vil tage imod tilbuddet. Hvis du siger ja til tilbuddet, går der normalt et par uger, inden du kan flytte ind i boligen. Hvis du afviser et boligtilbud, har det den konsekvens at du skal takke ja til det næstfølgende boligtilbud, da du ellers vil blive slettet fra ventelisten.

Læs om kriterierne for boligansøgning inden du udfylder ansøgningsskemaet 

Hent et ansøgningsskema
 (udfyldes elektronisk)
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og sendes med post til Afdeling for Pleje og Omsorg (bemærk: Dine indtastninger gemmes ikke i filen) 

Hent et ansøgningsskema
(printes og udfyldes med pen)
eller kontakt Visitationsenheden for mere information (se oplysningerne i højre side).

 

 • Når du er visiteret til en ældre- eller plejebolig, kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Vordingborg Kommunes boliger eller i en anden kommune.

 • Hvis du ønsker at få en bolig i en anden kommune, kan du kontakte Visitationsenheden i Vordingborg Kommune (se oplysningerne i højre side), som kan fortælle dig mere om det frie boligvalg.

 • Du skal betale indskud og husleje i boligen. Derudover skal du selv betale for forbrug af el, varme, vand og antenne.

  Inden du flytter ind, skal lejekontrakten være underskrevet, og indskud samt 1. måneds husleje være betalt.

Ansøg om beboerindskud

Ansøg om boligydelse/boligstøtte)

Ansøg om varmetillæg

Sagsbehandling og ventetid

 • Din ansøgning behandles af en visitator (sagsbehandler) i Afdeling for Pleje og Omsorg.

 • Når vi har modtaget dit udfyldte ansøgningsskema, kontakter vi dig inden for 8 uger for at aftale et visitationsbesøg i hjemmet.

 • Du kan invitere pårørende eller en bisidder til at deltage ved besøget.

 • Visitatoren vurderer dit funktionsniveau og din samlede situation. Hvis der er behov for det, kan visitatoren indhente oplysninger fra relevant plejepersonale i hjemmepleje, sygepleje, dagcenter eller sundhedscenter.

 • Der kan være brug for, at du giver dit samtykke til, at vi kan indhente flere oplysninger fra læge, speciallæge, sygehus eller anden samarbejdspartner.

  Senest tre uger efter visitationsbesøget får du en skriftligt afgørelse.

 • Det er de personer med det største og mest akutte behov, der får en plejebolig først. I vurderingen af dit behov indgår sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.

 • Derfor kan vi ikke sige, hvor lang tid der går, før du får en plejebolig.

 • Hvis du kun søger en bolig inden for et bestemt område, må du dog forvente længere ventetid.

Økonomi i en plejebolig

 • Plejeboliger er omfattet af lejelovgivningen. Det vil sige, at du får en lejekontrakt og skal betale husleje, varme, antennebidrag m.v. Huslejen fastsættes efter boligens størrelse og placering.

 • Ved indflytning skal du betale et boligindskud. Hvis du ikke selv kan betale boligindskuddet, kan du søge om et lån til indskuddet.

 • Du kan søge boligstøtte til en plejebolig. Boligstøtten beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark.

 • Madservice leverer forplejningen, og du kan se de aktuelle priser på Vordingborg Madservice.

Takster for madservice og vask af tøj og linned mm.

Bolig i en anden kommune

 • Hvis du bor i en anden kommune og vil søge plejebolig i Vordingborg Kommune, skal du først ansøge i den kommune, du bor i (bopælskommune). Kriterierne for tildeling af en plejebolig skal være opfyldt både i din bopælskommune og i Vordingborg Kommune.

 • Når din bopælskommune har behandlet din ansøgning, sender de ansøgning og relevante papirer til Vordingborg Kommune.

 • I Vordingborg Kommune behandles din ansøgning af en visitator, og du får en skriftlig afgørelse.

 • Kommunalbestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at udefrakommende midlertidigt ikke kan optages på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere  

 

 • Hvis du bor i Vordingborg Kommune og gerne vil søge plejebolig i en anden kommune, skal du først søge her i din bopælskommune (Vordingborg). Du skal opfylde kriterierne for plejebolig i både Vordingborg Kommune og i den kommune, du gerne vil flytte til.

 • Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en kommune af en række nærmere fastsatte grunde, herunder f.eks. for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen.

Kriterier for at få en plejebolig

Du kan visiteres til en plejebolig, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær. Du skal have brug for støtte i et omfang, som f.eks. et dagtilbud ikke kan dække.

Det indgår også i vurderingen, om du:

 • har behov for tæt kontakt til personale stort set døgnet rundt.

 • har et så omfattende behov for pleje og omsorg, at det ikke er ikke er hensigtsmæssigt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig.

 • ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov.

 • ud fra en helhedsvurdering er ude af stand til eller har svært ved at tage hånd om egne behov og dermed ikke på betryggende vis kan bo alene.

 • har behov for at personalet kan være til stede inden for kort tid.

 • i perioder har behov for tilsyn af personalet hele døgnet.

Du kan ikke visiteres til en plejebolig udelukkende på grund af:

 • høj alder.

 • at du er utryg ved at være alene.

 • at du har solgt dit hus og står uden bolig.

 • at din nuværende bolig og/eller udenomsareal er for stor eller for dyr.

Plejebolig til ægtefælle, samlever eller partner

 • hvis du skal flytte i en plejebolig, har din ægtefælle, samlever eller partner mulighed for at flytte med som "rask ægtefælle".

 • hvis du ønsker en plejebolig i en bebyggelse, der ikke indeholder boliger, der er egnede til to personer, kan din ægtefælle, tilbydes en anden plejebolig på samme plejecenter.

 • hvis din ægtefælle, samlever eller partner ønsker dette, sker udlejningen efter reglerne om almene boliger, dvs. med selvstændigt indskud, egen husleje, afgifter mv.