Spring til indhold

Ikke kropsbårne hjælpemidler

 

 • Du kan søge om et ikke-kropsbårent hjælpemiddel (genbrugshjælpemiddel) eller et forbrugsgode, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse.

 • Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal i væsentlig grad lette din daglige tilværelse hjemme eller være nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde.

 • Du kan ikke få hjælp til hjælpemidler, du har anskaffet før bevilling. 

 • Du er velkommen til at kontakte Afdeling for Pleje og Omsorg, hvis du har spørgsmål inden du udfylder en ansøgning på selvbetjeningsløsningen på Borger.dk. Du kan se kontaktoplysninger i højre side.

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 

HJÆLPEMIDLER

 • Et hjælpemiddel kan for eksempel være en rollator, en kørestol, ramper m.v.

FORBRUGSGODER

 • Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen.

 • Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, men ikke til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv.

 • Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2016).

MIDLERTIDIGE HJÆLPEMIDLER

 • Hvis du har været i behandling på et offentligt sygehus og har behov for midlertidige hjælpemidler, skal du kontakte det behandlende sygehus.

 • Er du blevet behandlet på et privat hospital og har behov for midlertidige hjælpemidler, skal du kontakte det nærmeste offentlige sygehus.

 • Hvis du har været i behandling hos egen læge eller speciallæge og har behov for midlertidige hjælpemidler, skal du selv købe hjælpemidlerne.

Udfyld et ansøgningsskema på Borger.dk 

Sagsbehandling

 • Det er Hjælpemiddelteamet i Center for Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.

 • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen og orientere dig om vores tidsfrist for sagsbehandlingen. 

 • Du kan se en oversigt over sagsbehandlingsfrister i boksen til højre

 • Når vi skal træffe en afgørelse, har vi oftest behov for at indhente oplysninger om dit helbred, udtalelser m.v., hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden.

 • Inden vi træffer afgørelse, vil vi i nogle tilfælde sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.

 • Hvis vi bevilger hjælpemidlet, kan der være være leveringstid fra leverandøren.

 • Hvis du har akut behov for et hjælpemiddel, vil vi behandle din ansøgning / henvendelse snarest muligt, og du modtager ikke et kvitteringsbrev.

 • Sagsbehandlingstiden på akutte hjælpemidler er 1-2 dage.

 

 

 

 

 

 

Frit valg af leverandør

 • Hvis du får bevilget et hjælpemiddel fra Vordingborg Kommune, har du mulighed for at vælge en anden leverandør end den, som Vordingborg Kommune benytter. 

 • Ønsker du at benytte denne mulighed for frit valg, står du selv for indkøbet af hjælpemidlet.

 • Vælger du et hjælpemiddel, der er dyrere end det, Vordingborg Kommune stiller til rådighed, skal du selv betale merprisen. 

 • Hjælpemidlet er Vordingborg Kommunes ejendom - se endvidere Vordingborg Kommunes serviceinformation og kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler.

 • Det hjælpemiddel, du anskaffer, skal leve op til de krav, Vordingborg Kommune har til kvalitet og egnethed.

 • Kravene vil fremgå af din bevilling, og det vil i den konkrete situation være din sagsbehandler, der vurderer, om kravene er opfyldt. 

 • Hvis kommunens hjælpemiddeldepot kan tilbyde et identisk hjælpemiddel, som det du selv ønsker at anskaffe, så opnår du ikke retten til frit valg.

 • Har du fået bevilget et hjælpemiddel og ønsker at gøre brug af din ret til Frit valg, skal du kontakte det center, der har udstedt bevillingen. Dette fremgår i din skriftlige afgørelse.

Vedligeholdelse

Har du lånt et ikke-kropsbårent hjælpemiddel (genbrugshjælpemiddel) af Vordingborg Kommune gælder følgende:

 • Lån af genbrugshjælpemidler er gratis.

 • Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet påhviler dig selv fx rengøring, pumpning og almindelig smøring.

 • Transporthjælpemidler fx kørestole, el-kørestole og andre el-køretøjer leveres fra Hjælpemiddeldepotet med intakte dæk og slanger.

 • Du skal selv bestille og betale for den første udskiftning af dæk og slanger hvert år. Der henvises til fx lokal cykelsmed.

 • Vordingborg Kommune dækker udgiften til nye dæk og slanger samt montering, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning.

 • Kommunen vil kræve dokumentation for tidligere udskiftning.

Ferieophold med hjælpemidler

 • Hvis du allerede har hjælpemidler i dit eget hjem og skal på et længere ferieophold, vil Vordingborg Kommune være behjælpelig med udlån af hjælpemidler under ferieopholdet.

 • Du kan kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap senest en uge før opholdet. 

 • Er du borger i en anden kommune og skal på et ferieophold i Vordingborg Kommune, skal du kontakte din bopælskommune vedr. udlån af hjælpemidler.

 • Hvis der under besøget opstår en akut forværring af din tilstanden, så hjælper Vordingborg Kommune.