Spring til indhold

Fakta

Ønsket om at være uafhængig

Som ældre ønsker langt de fleste at være uafhængige af hjælp så længe som muligt.

I en undersøgelse foretaget af Ældresagen svarer 94%, at det er vigtigt med en egenindsats for at bevare et godt helbred.

Egenindsats handler om at holde sig i gang og selvhjulpen så længe som muligt. Det er både ved at holde sin funktionsevne og krop ved lige i forhold til at klare de daglige gøremål, og ligeledes gøre en indsats for den mentale sundhed ved at træne hjernen, ved f.eks. kryds og tværs, sprog, suduko, opsøge ny viden eller finde på nye aktiviteter.

Sammenhængen mellem fysisk og mental sundhed kan smitte af på den måde, du funger på i hverdagen. F.eks. når der skal købes ind, laves mad, have overblik over sociale arrangementer o.lign. så kan du opleve et større overskud til at kunne finde på løsninger, hvis du både er i mental og fysisk god form.

Genvinde og bevare færdigheder

Med alderen kan der ske hændelser i livet, som kan påvirke din evne til at klare de praktiske gøremål i samme omfang som tidligere. Når hverdagen ændrer sig, er langt de fleste bekymrede for at skulle være afhængige af andres hjælp.

Selv om dine færdigheder ikke er, som de var før, kan træning, støtte og vejledning gøre det muligt at lære nye måder at udfører opgaverne på, så du kan klare dig på egen hånd igen.

Når du gør en aktiv indsats for at genvinde dine færdigheder og være selvhjulpen, kan du i langt højre grad opretholde en meningsfuld og aktiv hverdag. Samtidig er du med til at forebygge, at din funktionsevne bliver yderligere forværret, så du ikke begrænses af at være for afhængig af andre og kan fastholde din selvstændighed og værdighed længst muligt.

At styrke evnen til at klare sig selv på en værdig måde er målet for de fleste mennesker og således også, at man som svækket får genetableret et aktivt og meningsfyldt liv på egne præmisser, så vidt det overhovedet er muligt.

Gevinster ved at være selvhjulpen

Jo længere tid du oplever at være selvhjulpen, jo større livskvalitet har du - blandt andet fordi du selv er med til at bestemme over eget liv og kan gøre, hvad du har lyst til.

Nogle af de gevinster, der følger med oplevelsen af at være selvhjulpen, er:

  • Større livskvalitet
  • Meningsfuld hverdag på egne præmisser
  • Større selvtillid
  • Opretholde din funktionsevne
  • Forebygge yderligere tab af færdigheder
  • Selvstændighed og værdighed
  • Aktiv hverdag
  • Opretholde di sociale liv
  • Større frihed på egne præmisser 

Hjælp fra andre

Der kan være mange årsager til, at behovet for hjælp opstår. Mange vælger i første omgang at løse behovet selv ved at indvie det nærmeste netværk og tænke i at gøre brug af de muligheder, som eksisterer både ved at trække på familiens og netværkets ressourcer eller gøre brug af de ydelser, private aktører tilbyder f.eks. i form af havehjælp o.lign. På den måde kan der laves en plan for, hvordan hverdagens udfordringer lettes.

Udover det private netværk gør nogle også brug af alternative hjælpemuligheder, som kan være organiseret lokalt. F.eks. tilbyder Ældre Sagens frivillige praktisk hjælp til alle hjemmeboende ældre.

Endeligt kan kommunen tilbyde: træning, støtte og en hjælpende hånd, så du kan genvinde så meget af din tidligere kunnen som muligt. De kan også være med til at vurdere behovet for hjælp, som kaldes en visitation. Derfor er kommunes visitator i langt de fleste tilfælde den, som kontaktes, hvis der opstår situationer, der umiddelbart ikke kan løses uden kommunal hjælp.

Kilder

Pjece: Hverdagsrehabilitering - Vordingborg Kommune 

Pjece: Hjælpende hænder, Ældre Sagen – Lokalafdelingen for Vordingborg og omegn 

Artikel: Den hjælpende hånd – www.aeldresagen.dk