Spring til indhold

Rødlister over planter, svampe, insekter og sommerfugle

 • Rødlister er den fælles internationale betegnelse for lister over plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø.
 • Danmark har, sammen med de øvrige EU-lande, forpligtet sig til at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed - også kaldet biodiversitet.

SVAMPE

 • Kommunen har et særdeles rigt flor af svampe hvoraf flere hundrede arter er rødlistede.
 • Klinteskoven er rummer Danmarks bedste lokalitet for truede svampe. Her vokser der 133 rødlistede svampe.
 • Rapporten om Rødlistede svampe i Vordingborg Kommune rummer en grundig beskrivelse med foto af en lang række af de vigtigste arter, generelle afsnit om svampenes liv og anbefalinger til forvaltning af arternes levesteder.
 • I rapporten kan du læse om de 54 bedste lokaliteter for vilde svampe i kommunen.

INSEKTER OG SOMMERFUGLE

 • Kommunen rummer en lang række sjældne dag- natsommerfugle og biller.
 • Flere arter har deres eneste levested her i kommunen.
 • Mest kendt er den ikoniske sommerfugl, Sortplettet blåfugl.
 • Første del af rapporten om Rødlistede insekter og sommerfugle om beskriver 17 udvalgte dag- og natsommerfugle arter grundigt og 35 arter mere summarisk.
 • Anden del af rapporten omhandler udvalgte truede og sjældne biller, hvor 22 arter behandles grundigt og 29 arter summarisk.
 • Få viden om de spændende arters udseende, biotopskrav og levevis, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt trusler mod arterne og deres bevaringsmålsætning.

PLANTER

 • Rapporten om Rødlistede planter i Vordingborg Kommune rummer en beskrivelse af 105 plantearter, som enten er truede eller som vi har et særligt ansvar for at beskytte.
 • Kommunen rummer nationalt enestående botaniske lokaliteter på primært naturtyperne kalkrige overdrev, kalkrige løvskove og strandenge. En stor del af arterne i rapporten vokser i disse naturtyper.
 • Med 23 orkidé-arter ud af ca. 50 arter i Danmark kan kommunen betegnes Danmarks bedste orkidé-kommune.
 • Særligt skov-orkidèerne Stor Gøgeurt og Horndrager er trækplastre, som hvert år trækker mange besøgende til overdrevene og skovene på Møns Klint.
 • Unesco Biosfæreområde Møn rummer hele 84 ud af de 105 beskrevne plantearter og understreger dermed områdets vigtighed for naturbeskyttelsen. 
 • Rapporten rummer for hver art beskrivelser af artens økologi, forekomst i kommunen og udbredelsen i hele Danmark samt en beskrivelse af forslag til forvaltning for arten.
 • Rapporten er let læseligt og krydret med flotte fotos af arterne.