Spring til indhold

Stort projekt for sjældne padder og krybdyr

 • Vi har fra 2013 til 2015 gennemført et stor projekt for sjældne padder og krybdyr
 • Projektet har haft fokus på at skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for de sjældne klokkefrøer, løvfrøer og markfirben.
 • Tilsammen fremmer projektet en sammenhængende korridor gennem det sydligste Sjælland, hvor de tidligere små, isolerede padde- og krybdyrbestande kan få kontakt med hinanden.
 • Projektet har bestået i nygravning af 25 yngledamme, etablering af 7,5 kilometer hegn for at sikre afgræsning omkring vandhullerne samt etablering af et stort antal solbeskinnede leve- og ynglesteder for markfirben.
 • En del af projektet er gennemført på bynære lokaliteter, hvor offentligheden har adgang og hvor publikum på nærmeste hold vil kunne følge den positive udvikling på naturen i projektområderne.
 • Der er på disse steder sikret gode adgangsforhold, ligesom der på skilte informeres om projektet. På skiltene er der QR-koder, så det er muligt på en smartphone at lytte til det kor af klokkefrøer og løvfrøer, som vi forventer på arealerne.
 • Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række private lodsejere,
 • Projektet er finansieret med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.
 • Se film om projekter
 • Læs projektrapport
 • Se skiltetekst