Spring til indhold

Etablering af naturlige vandstandsforhold ved Gl. Oremandsgård og Kragevig Enghave (Jnr. 16-0330801)

 • Vi har i perioden 2017-2019 i samarbejde med Oremandsgaard Gods og Sandvig Kohave I/S gennemført et naturgenopretningsprojekt på knap 70 hektar.
 • Projektet er beliggende på engene omkring Gl. Oremandsgaard og Kragevig Enghave.
 • Projektet har følgende formål:
  • At genskabe naturlig hydrologi i Natura 2000 område nr. 168, ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”.
  • At genskabe den naturlige hydrauliske forbindelse mellem to vandløb og de vandløbsnære arealer.
  • At forbedre tilstanden og opnå gunstig bevaringsstatus samt øge arealet af de eksisterende habitatnaturtyper rigkær og strandeng.
 • I forbindelse med projektet er der genskabt naturlige vandstandsforhold på engene ved at genslynge Langerødsbæk og Stenshave Bæk og ved at bryde dræn og lukke grøfter. Herved er der skabt forårs-oversvømmede enge til glæde for fugle, planter og padder i området.
 • Projektet blev indviet den 10. maj 2019 af udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen.
 • Projektet er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.