Spring til indhold

Etablering af naturlige vandstandsforhold på Hyltemade strandenge (Jnr. 16-0334475)

 • Vordingborg Kommune har i perioden 2016-2020 i samarbejde med fire lodsejere gennemført et naturgenopretningsprojekt på 108 hektar.
 • Projektet er beliggende på Hyltemade strandenge syd for Svinø by og nord for Avnø.
 • Projektet har følgende formål:
  • At genskabe naturlig hydrologi i Natura 2000 område nr. 169, ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”.
  • At genskabe de naturlige vandstandsforhold ved at lukke afvandingsgrøfter og genåbne naturlige vandsystemer på strandengene.
  • At forbedre tilstanden og opnå gunstig bevaringsstatus for eksisterende EU habitatnaturtyper såsom strandeng.
  • At skabe forbedrede levesteder for de dyr og planter, der lever på engene herunder engfugle og padder herunder grønbroget tudse.
 • I forbindelse med projektet er der genskabt naturlige vandstandsforhold på engene ved at lukke grøfter og etablere bekkasin-skrab. Derudover er der oprenset ynglevandhuller til gavn for grønbroget tudse. Der er etableret rørbroer og træbroer således at lodsejerne fortsat kan færdes i området og tilse de dyr, der sørger for den vigtige naturpleje af strandengene.
 • Projektet er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.