Spring til indhold

Affaldsgebyrer

 • Alle husstande betaler faste gebyrer for storskrald, papir og glas, farligt affald, genbrugsplads og grundbidrag, uanset i hvilket omfang ordningerne benyttes.
 • Disse gebyrer betales pr. bolighed, der er registreret på ejendommen i BBR.
 • Derudover betales gebyr for restaffald og  madaffald eller dagrenovation.
 • Størrelsen af dette gebyr afhænger af, beholderens størrelse og hvor ofte den bliver tømt.
 • Se oversigten over affaldsgebyrer 2021
 • Se oversigten over affaldsgebyrer 2022

Hvorfor stiger affaldsgebyrerne?

 • Vi bliver bedre og bedre til at passe på miljø og klima, også når det gælder affaldssortering.
 • Vi afleverer mere affald på genbrugspladserne og vi sorterer flittigt madaffald, papir, pap, metal, glas og hård plast fra restaffaldet.

 • Når vi sparer på naturens ressourcer, er det en god investering i fremtiden.
 • Desværre er det dog ofte sådan, at det er lidt dyrere at genanvende affaldet end at brænde det af.

 • Lovgivningen kræver, at vi skal sortere endnu mere og i 2023 skal vi have flere affaldsbeholdere.
 • I Vordingborg Kommune fordeler vi udgiften til de nye beholdere over flere år og vi begynder i 2022 at spare op til de nye beholdere.

Stigning i affaldsgebyrerne fra 2021 til 2022

Gebyret for madaffald og restaffald

 • Gebyret stiger ca. 2 % hvilket svarer nogenlunde til den almindelige pris- og lønudvikling.
 • Gebyrets størrelse afhænger af hvor stor en beholder man har og hvor ofte den bliver tømt.

Gebyr for storskrald

 • Gebyret stiger fra 65 kr. i 2021 til 88 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes at flere bruger ordningen og at nye fraktioner, såsom tekstil og mad-drikkekartoner medtages i ordningen.

Gebyr for papir og glas

 • Gebyret dækker indsamling og affaldsbehandling af fraktionerne metal, glas, plast, papir og pap.
 • Gebyret stiger fra 479 kr. i 2021 til 638 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede omkostninger til behandling og afsætning af metal/glas/plast og at der er afsat 2,5 mio. kr. til opsparing til nye affaldsbeholdere, der skal indkøbes til håndtering af glas og metal i 2023.

Gebyr for farligt affald

 • Gebyret stiger fra 7 kr. i 2021 til 118 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes, at der spares 2,5 mio. kr. op til de kasser til farligt affald, der skal indkøbes og udleveres til håndtering af farligt affald i 2023.

Gebyr for genbrugsplads

 • Gebyret stiger fra 1.078 kr. i 2021 til 1.189 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede affaldsmængder på genbrugspladserne og øgede omkostninger til afsætning af affaldet.

Gebyr for grundbidrag

 • Gebyret stiger fra 119 kr. i 2021 til 168 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede omkostninger til administration af affaldsordningerne og øgede IT-udgifter.

Samlet set

 • De fleste husstande i Vordingborg Kommune får tømt deres beholder på 240 l til rest- og madaffald hver 14. dag.
 • Det samlede affaldsgebyr vil for dem stige fra 2.977 kr. i 2021 til 3.451 kr. i 2022.
 • Det er en stigning på 471 kr. eller 16 %.

Ofte stillede spørgsmål om fritagelse for affaldsgebyrer?

 • Jeg bruger ikke genbrugspladsen, kan jeg blive fritaget for gebyret til genbrugspladser?
  • Nej, gebyret til genbrugspladser skal betales af alle husstande.
  • Gebyret skal betales uafhængigt af om genbrugspladserne bruges eller ej.

 • Mit hus er ikke beboet. Kan jeg blive fritaget for gebyrerne?
  • Nej, du kan ikke blive fritaget for affaldsgebyrerne fordi huset ikke er beboet.
  • Du kan søge fritagelse for gebyret for restaffald og madaffald, hvis dit hus fremstår ubeboeligt. Dvs. at huset fx skal nedrives eller er kondemneringsegnet. Det er kommunen, der vurderer om huset er ubeboeligt, og om der kan gives fritagelse for gebyret for restaffald og madaffald. De øvrige affaldsgebyrer kan du ikke blive fritaget for.

 • Hvorfor skal jeg betale 2 x gebyr til genbrugspladsen?
  • Alle husstande betaler gebyr i forhold til hvor mange boliger, der er registreret i BBR. Hvis du skal betale 2 x gebyr til genbrugsplads, er det fordi, der er registreret 2 boligenheder i BBR.
  • Det samme gælder for de øvrige faste gebyrer for fx storskrald og farligt affald. Eneste undtagelse er gebyret til madaffald og restaffald. Her afhænger gebyrets størrelse af, hvor stor en beholder man har, og hvor ofte den bliver tømt. Boliger på samme adresse kan dele beholdere.