Spring til indhold

Mere sortering på vej - "De 10 fraktioner"

De 10 affaldsfraktioner

 • Folketinget vedtog i juni 2020, at man i alle landets kommuner skal sortere affaldet mere ensartet og i de samme 10 fraktioner / affaldstyper.
 • I december 2020 kom der nye affaldsbekendtgørelser med tilhørende vejledninger, hvor dette er præciseret.

Hvad er ’De 10 fraktioner’ / affaldstyper?

Det er disse 10 typer affald, vi alle skal sortere i:

 • Madaffald
 • Restaffald
 • Metal
 • Plast (hård og blød plast)
 • Glas
 • Pap
 • Papir
 • Farligt affald (herunder batterier og småt elektronik)
 • Mad- og drikkekartoner
 • Tekstiler

Få hjælp til sortering:

Hvordan indsamler vi de 10 affaldstyper?

 • Vi indsamler på nuværende tidspunkt 7 af de 10 affaldstyper ved alle husstande.
 • Vi indsamler desuden en del af det farlige affald i form af batterier og småt elektronik.
 • Vi indsamler på nuværende tidspunkt ikke blød plast i beholderne.
 • Du kan få hentet blød plast som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
 • Du også få hentet mad- og drikkekartoner og tekstil som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
 • På genbrugspladserne kan man også aflevere alle typer af farligt affald.
 • Klik på figuren herunder og se en illustration af, hvordan vi indsamler de 10 affaldstyper nu, og hvordan det skal ske efter 1. oktober 2023.

Klik på figuren

Hvordan skal vi sortere?

 • Vi udleverer en ny beholder til dig i efteråret 2023. Samtidig sætter vi nye mærker på den nuværende genbrugsbeholder.
 • Herefter skal den nuværende genbrugsbeholder bruges til hård og blød plast samt mad- og drikkekartoner i det ene rum, mens det andet rum fortsat skal bruges til papir og småt pap.
 • Den nye affaldsbeholder er som de øvrige beholdere delt i 2 rum, hvor glas og metal skal i hvert sit rum.
 • Beholderen til rest- og madaffald skal bruges som hidtil.
 • Vi udleverer også en miljøkasse til farligt affald, batterier og småt elektronik.

Affaldsbeholdere

Skal vi have flere beholdere?

 • Fra den 1. oktober 2023 vil alle en-familieboliger og sommerhuse få yderligere en affaldsbeholder med to rum. Vi udleverer også en miljøkasse.
 • Ved boliger med fælles affaldsordninger vil der blive opsat yderligere beholdere til sortering af glas og metal.

Hvordan skal farligt affald indsamles?

 • Alle boliger vil få en kasse til håndtering af det farlige affald fra 1. oktober 2023.
 • Der vil stadig være mulighed for at aflevere det farlige affald på genbrugspladsen.
 • Der vil blive mulighed for at få hentet kassen til farligt affald. Hvordan og hvor ofte er endnu ikke besluttet.

Hvor ofte bliver beholderne tømt?

 • Tømningsfrekvenser og service i de affaldsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2023, er fastlagt i et nyt Regulativ for husholdningsaffald 2023.
 • Fra 1. oktober 2023 vil beholdere ved en-familie-boliger blive tømt med følgende intervaller:
 • Genbrugsbeholderen til glas og metal vil blive tømt 4 gange om året.
 • Den anden genbrugsbeholder vil blive tømt hver 3. uge. Det er genbrugsbeholderen med hård og blød plast samt mad- og drikkekartoner i det ene rum og papir og småt pap  i det andet rum.
 • Du kan vælge, om beholderen til rest- og madaffald skal tømmes hver uge eller hver 14. dag. Vælger du tømning hver 14. dag, vil du få mulighed for at tilkøbe ugetømning om sommeren i ugerne 23-34.
 • Ved dit sommerhus, kan du desuden vælge, at din beholder til rest- og madaffald kun skal tømmes en gang om måneden i vinterhalvåret. I så fald vil genbrugsbeholderen til plast, mad- og drikkekartoner samt papir og pap blive tømt hver 6. uge i samme periode.
 • Ved andre boligtyper, fx hvis du deler beholdere med andre kan tømningsfrekvenserne være anderledes. Vi informerer ejerne af disse boliger inden 1. oktober 2023.

Hvad er kravene til adgangsvej og standplads?

 • For at skraldemanden kan tømme beholdere og containere, skal adgangsvejen og standpladsen leve op til en række krav.
 • Kravene til standpladsen og adgangsvejen ændres ikke i forbindelse med udlevering af den 3. beholder. Men der er et stigende fokus på de krav, der skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemanden.
 • Det kan være nødvendigt at udvide standpladsen ved udlevering af den 3. beholder, da der fx stadig skal være god plads omkring beholderne.
 • Den nye genbrugsbeholder har samme mål, som de beholdere vi allerede har.
 • Se en målskitse for en standplads til 3 beholdere på 240 liter. 
 • Hvis kravene ikke kan opfyldes, skal du sætte beholderen frem til skel inden kl. 5.00 på tømmedagen.
 • Læs om kravene til adgangsvej og standplads.

Hvordan er tidsplanen?

 • Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 2. februar 2021, at de nye affaldsordninger med husstandsindsamling af de 10 fraktioner / affaldstyper skal indføres pr. 1. oktober 2023.
 • Det har i mange år været muligt at aflevere blød plast som storskrald og på genbrugspladserne.
 • Fra 1. juli 2021 har det været muligt at aflevere tekstiler samt mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.
 • Fra 14. oktober 2021 har det også været muligt at få hentet tekstiler samt mad- og drikkekartoner som storskrald.
 • Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2021, hvordan affaldet skal sorteres efter 1. oktober 2023 og hvor mange beholdere, det vil kræve. Og at alle samtidigt skal have en kasse til farligt affald.
 • Kommunalbestyrelsen besluttede 23. maj 2022 et regulativ for husholdningsaffald, der fastlægger sorteringer af affaldet og tømmefrekvenser for affaldsbeholdere.

 • I kommunen har vi en kontrakt med Urbaser om afhentning af affald. Kontrakten løber frem til 1. oktober 2023.
 • Klima- og teknikudvalget besluttede den 4. maj 2022, at kontrakten med Urbaser forlænges med 2 år frem til 30. september 2025.