Spring til indhold

Mere sortering på vej - "De 10 fraktioner"

De 10 affaldsfraktioner

 • Folketinget vedtog sidste år, at man i alle landets kommuner skal sortere affaldet mere ensartet og i de samme 10 fraktioner / affaldstyper.
 • I december 2020 kom der nye affaldsbekendtgørelser med tilhørende vejledninger, hvor dette præciseres.

Hvad er ’De 10 fraktioner’ / affaldstyper?

 • Det er disse 10 typer affald, vi alle skal sortere i:
  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal
  • Plast (hård og blød plast)
  • Glas
  • Pap
  • Papir
  • Farligt affald (herunder batterier og småt elektronik)
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstiler

Hvordan indsamler vi de 10 affaldstyper?

 • I kommunen indsamler vi på nuværende tidspunkt 7 af de 10 affaldstyper ved alle husstande.
 • Vi indsamler desuden en del af det farlige affald i form af batterier og småt elektronik.
 • Vi indsamler på nuværende tidspunkt ikke blød plast i beholderne.
 • Du kan få hentet blød plast som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
 • Fra 1. juli kan du også aflevere mad- og drikkekartoner og tekstil på genbrugspladsen.
 • På genbrugspladserne kan man også aflevere alle typer af farligt affald.
 • Klik på figuren herunder og se en illustration af, hvordan vi indsamler de 10 affaldstyper nu, og hvordan vi forventer, det skal ske fremover.

Affaldsordninger nu og senere

Hvordan er tidsplanen?

 • I kommunen har vi en kontrakt med Urbaser om afhentning af affald. Kontrakten løber frem til 1. oktober 2023.
 • Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 2. februar 2021, at de nye affaldsordninger med husstandsindsamling af de 10 fraktioner / affaldstyper skal indføres pr. 1. oktober 2023.
 • Udvalget besluttede også, at det skal undersøges, om der er mulighed for at indføre en husstandsindsamling af farligt affald inden 1. oktober 2023.
 • På nuværende tidspunkt er det muligt at aflevere blød plast som storskrald og på genbrugspladserne.
 • Fra 1. juli 2021 kan du aflevere tekstiler samt mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.
 • Der arbejdes på, at det inden 1. oktober 2023 også bliver muligt at få hentet tekstiler samt mad- og drikkekartoner som storskrald.
 • Vi forventer, at det inden udgangen af 2021 er besluttet, hvordan affaldet skal sorteres og hvor mange beholdere det vil kræve. Indtil den beslutning er taget ved vi ikke, hvor mange beholdere, der skal stå ved den enkelte husstand efter 1. oktober 2023.

Skal vi have flere beholdere?

 • Ja, vi skal have flere beholdere. Det er helt sikkert.
 • Vi forventer, at alle skal have 3 eller 4 beholdere efter 1. oktober 2023, men det er endnu ikke besluttet.
 • For at kunne indføre affaldsordninger med indsamling af 10 affaldstyper ved alle husstande, er det nødvendigt at vide, hvor meget affaldet vejer og fylder og hvor meget affald en husstand forventes at generere af de forskellige typer. Det er vi i øjeblikket ved at undersøge. Først derefter kan vi beslutte, hvordan affaldet bedst indsamles - i hvilke beholdere og sammenblandinger.
 • Vi forventer, at det inden udgangen af 2021 er besluttet, hvordan affaldet skal sorteres og hvor mange beholdere det vil kræve. Indtil den beslutning er taget ved vi ikke, hvor mange beholdere, der skal stå ved den enkelte husstand efter 1. oktober 2023.