Spring til indhold

Har dit barn behov for særlig hjælp?

  • Alle Vordingborg Kommunes skoler har et ressourceteam, som har forebyggende og udviklende opgaver i forhold til den pædagogiske inkluderende praksis på skolerne.
  • Ressourceteamet har bl.a. fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Børn og unge i udsatte positioner sikres tæt samarbejde med skolens ressourcepersoner og deres situation drøftes i skolens ressourceteam for at sikre sammenhæng og god skolestart for alle børn.
  • Skolernes ressourceteam består af skolens leder, inklusionsvejleder, psykolog, distriktsrådgiver samt ad hoc ressourcepersoner, herunder eksempelvis sundhedsplejerske, tale-hørekonsulent, UU-vejleder, SSP-koordinator m.fl. 
  • Hvis dit barn har indlæringsvanskeligheder eller behov for særlig hjælp, er Kalvehave Skole & Børnehus en del af vores samlede skoletilbud. 
  • Kalvehave Skole er en specialskole for elever, der f.eks. er udfordret af autisme, ADHD og andre neurologiske forstyrrelser, forskellige følelsesmæssige vanskeligheder, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Skolen dækker 0.-10. klassetrin.
  • Kalvehave Skole & Børnehus’ praksisvejledere kan også hjælpe i form af inkluderende specialundervisning i dit barns egen klasse på distriktsskolen.
  • Praksisvejlederne deltager i den enkelte klasse sammen med elever, lærere og pædagoger og skaber dermed tillid og tryghed omkring dit barn.
  • Det er dit barns distriktsskole, der skal visitere dit barn til dette tilbud.