Spring til indhold

Til selvstændige erhvervsdrivende privat børnepasningsordning

Hvad skal jeg være opmærksom på som selvstændig erhvervsdrivende privat børnepasningsordning?

Din private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i din private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Din private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Du skal som privat passer bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hvis du vælger at blive en privat børnepasningsordning, skal du være opmærksom på, at du selv skal:     

  • Finde de børn, du skal passe.
  • Opbevare relevant dokumentation, hvis du senere skal søge om understøttelse, sygedagpenge, barselsdagpenge.
  • Sørge for, at de vikarer, du bruger ved sygdom, ferie og andet fravær, er godkendt af forældrene og dagplejekontoret. 
  • Udarbejde en kontrakt/pasningsaftale med forældrene. Du/I kan fx tage udgangspunkt i Vordingborg Kommunes standardkontrakt.
  • Som privat pasningsordning må du alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge (du må ikke bruge betegnelsen privat dagplejer).
  • Holde sig orienteret om gældende lovgivning på området (eksempel Dagtilbudsloven og Persondataforordning).

Kontrakten

Kontrakten skal bl.a. indeholde: Aftaler om løn og aflønningsform. Beskrivelse af, hvordan I forholder jer til alternativ pasning og modregning i løn, hvis du bliver syg. Aftale om ferie og lukkedage. 

Ændringer

Der skal laves en ny aftale, hvis der sker ændringer i denne. Fx i forbindelse med: 
• Ændret løn. 
• Ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal. 
• Anden pasningsadresse. 
• Forlængelse af pasningsaftale.

 

Opsigelse

Hvis en forælder eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal følgende foretages:

• Opsigelsen skal varsles skriftligt med minimum en måneds varsel til den 1. i en måned.
• Den skriftlig opsigelse skal underskrives af både forældre og den private børnepasningsordning. 
• Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både forælder og den private børnepasningsordning er enige herom. Kopi af opsigelsen med begge       parters underskrift skal sendes til Afdelingen for Dagtilbud.
• Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel.
• Vordingborg Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn. 

Tilbagebetaling

Der vil blive rejst tilbagebetalingskrav: 
• Hvis pasningsaftalen afbrydes, efter at tilskuddet er udbetalt for pågældende måned.
• Hvis forældre har modtaget det uretmæssigt. 
• Hvis barnet og forældre flytter fra Vordingborg Kommune.

Ved klage

Hvis en forælder ikke er tilfreds med den afgørelse, der træffes om godkendelse af pasningsaftalen, er der mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen sendes til Afdelingen for Dagtilbud.