Spring til indhold

Udstykning

  • I landzone kan der i visse tilfælde gives tilladelse til udstykning af enkelte nye helårs-byggegrunde, som såkaldt huludfyldning i landsbyer.
  • Ingen grund må udstykkes mindre end 700 m2.
  • Vi vil i alle tilfælde, foretage en konkret vurdering af, om den ansøgte udstykning opfylder betingelserne for at opnå tilladelse.
  • OBS!!! Du kan ikke forvente, at få tilladelse til at udstykke til ny bebyggelse umiddelbart op ad områder i byzone eller frit i det åbne land, da det vil være i strid med planlovens formål om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.

Ansøgningsskema:

Send udfyldt skema samt bilag - skriv "landzone" i emnefelt