Spring til indhold

Eksempler på undtagelse for krav om landzonetilladelse

  • Byggeri der er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri - skal anmeldes
  • Byggeri der er undtaget fra krav om byggetilladelse (f.eks. småbygninger der opføres i tilknytning til helårsbeboelse).
  • Til- og ombygning af helårshuse, så længe husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m².
  • I tiloversblevne landbrugsbygninger og øvrige overflødiggjorte bygninger udenfor kystnærhedszonen, der er mere end 5 år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske, at anmelde den ændrede anvendelse, som kan kræve andre tilladelser.