Spring til indhold

Solceller

Kræver ikke byggetilladelse

Opsætning af solcelleanlæg på garager, carporte, udhuse, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelt- og rækkehuse, avls- og driftsbygninger kan ske uden ansøgning, når følgende vilkår overholdes:

  • Anlægget følger tagets hældning, enten lagt oven på eksisterende tag eller nedfældet i taget
  • Ejer skal selv undersøge, hvad der er gældende for ejendommen af tinglyste servitutter, lokalplaner eller andre tinglyste dokumenter, der evt. kan indeholde forbud mod oplægning af solceller og lignende anlæg.
  • Ejer skal selv undersøge om de konstruktionsmæssige regler kan overholdes
  • Ejer skal anmelde anlægget til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Selv om du ikke skal have kommunens tilladelse, så er anlægget en del af bygningen, og skal derfor leve op til bygningsreglementets krav om bl.a. højde og afstand

!!! Vær ekstra opmærksom på, at mange lokalplaner har vilkår om solceller.

Kræver byggetilladelse

  • Solceller og solfangere på erhvervs og etagebeboelse
  • Solceller og solfangere på Fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Anlæg stillet på et stativ på fladt tag eller på terræn. Fritstående anlæg Kræver altid ansøgning om byggetilladelse samt evt. landzonetilladelse, hvis din ejendom ligger i landzone
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger: Kræver altid ansøgning om byggetilladelse
  • Hvis der i plangrundlaget (lokalplan, byplanvedtægt, deklaration og lignende) for din ejendom er fastsat krav til udseende eller farve på ejendommens tag

Søg om byggetilladelse

Reglerne om solceller på bygninger og terræn kan læses i en vejledning fra Energistyrelsen