Spring til indhold

Kan spildevandet nedsives på denne ejendom?

  • Kommunen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af husspildevand, i de områder staten har udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), eller indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD.
  • Kun i særlige tilfælde gives tilladelse til nedsivning af husspildevand i OSD, og kun efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet, de hydrologiske forhold, og vandindvindingsinteresser.

Se om ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

    • Åbn det digitale kort. (Brug Google Chrome)
    • Vælg "Natur og Miljø", "Grundvand" og "Drikkevandsinetresser"
    • Klik på den lille trekant til venstre for “Drikkevandsinteresser ", for at se, hvad farverne betyder.
  • Hvis du er i tvivl, om der kan gives tilladelse til nedsivning på ejendommen, kan du skrive en mail til spildevand@vordingborg.dk.