Spring til indhold

Når huslejenævnet har truffet afgørelse

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er nævnet helt ude af sagen. Du kan klage over nævnets afgørelse ved at indbringe sagen for Boligretten. Sagen skal indbringes senest 4 uger efter, at du har fået en meddelelse om nævnets afgørelse. Du kan søge hjælp til at indbringe sagen for Boligretten hos advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller hos retshjælpen.

Hvis nævnets afgørelse ikke bliver indbragt for Boligretten, er den herefter bindende for parterne.
En part kan således ikke uden konsekvens undlade at efterleve en afgørelse fra nævnet, som ikke er indbragt for Boligretten.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe med at gennemtvinge nævnets afgørelse over for en part. Imidlertid vil nævnet pga. nævnets indberetningsmulighed efter lejelovens § 113 a gerne underrettes, såfremt en part ikke efterlever en nævnsafgørelse, som ikke bliver indbragt for Boligretten (endelig afgørelse).

I sager om vedligeholdelsesmangler, hvor nævnet har pålagt udlejer at lade bestemte arbejder udføre, kan en lejer, rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond, hvis udlejer ikke efterlever en endelig afgørelse fra nævnet. Grundejernes Investeringsfond kan herefter foretage de fornødne arbejder for udlejers regning. Grundejernes Investeringsfond afgør selv, om man vil udføre arbejderne.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe lejer med at få inddrevet lejers tilbagebetalingskrav fra udlejer i sager om lejens størrelse, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at udlejer skal tilbagebetale for meget betalt husleje til lejer. Lejer henvises her til at søge bistand hos advokat, lejerorganisation eller andre til inddrivelsen af kravet ved fogedretten.

I andre typer sager, hvor nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part, kan nævnet heller ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part. I disse tilfælde henvises den pågældende ligeledes til at gå til advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller andre for at få hjælp til inddrivelsen af kravet.