Spring til indhold

Hvordan behandler huslejenævnet klager?

Huslejenævnet indhenter nødvendige oplysninger i sagen. Nævnet kan forelægge oplysninger for parterne til udtalelse. Hvis en part ikke svarer, kan nævnet lægge oplysningerne fra den anden part til grund for afgørelsen sådan, at tvisten afgøres til denne parts fordel.

Nævnet behandler ikke klager, hvis der skal føres bevis for at fastlægge, hvilke oplysninger, der skal lægges vægt på ved afgørelsen, fx klager, hvor det er udlejers ord mod lejers. 

Nævnets sagsbehandlingstid er normalt 3-4 måneder.

Den, som har klaget til nævnet, kan tilbagekalde sin klage og derved stoppe sagen, så længe nævnet ikke har truffet afgørelse i sagen.