Spring til indhold

BNBO skal beskyttes

  • Der er i januar 2019 vedtaget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2020 i Folketinget med bred politisk opbakning. Tillægsaftalen har blandt andet til formål at reducere risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Aftaleparterne ønsker frivillige lokalt forankrede aftaler med lodsejerne og vandværkerne.
  • Link til MST hjemmeside om love/regler/pesticidaftale
  • Kommuner, vandværker og lodsejer har indtil udgangen af 2022 til at komme i mål med opgaven.