Spring til indhold

Støtte i eget hjem

Autismecenter Storstrøm yder støtte til borgere med en autismediagnose i eget hjem under Servicelovens § 85. Støtten gives på baggrund af en visiteret samtale mellem borgeren, borgerens sagsbehandler og Autismecenter Storstrøm.

Formålet med den pædagogiske indsats er, at det enkelte menneske med autisme støttes til et så selvstændigt liv som mulig. Dette sker igennem udvikling og vedligeholdelse af bl.a. personlige færdigheder, sociale netværk og struktur i dagligdagen. For at skabe den bedst mulige voksentilværelse, tages der individuelt udgangspunkt i borgers kompetencer, således at den enkelte med pædagogisk støtte og rådgivning på sigt kan klare sig bedst mulig.

Den pædagogisk støtte gives som hjælp til selvhjælp. Støtten tilrettelægges sammen med den enkelte borger. Borgeren deltager i opgaverne, så vedkommende på sigt kan klare flere og flere opgaver selvstændigt.

Støtten leveres af pædagogisk uddannede medarbejdere med viden og erfaring inden for mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Da det overordnet er vigtigt for mennesker med autisme at have en struktureret og forudsigelig hverdag, vil der kun være et lille team bestående af højst tre fagpersoner fra Autismecenteret tilknyttet den enkelte borger. Afsættet for øget mestring vil være en forståelse for autismediagnosen, og dermed oparbejdelse af egen forståelse til at øge handlekompetencer.

Individuel støtte

Den individuelle støtte aftales under visitation, men eksempler på pædagogisk støtte i eget hjem kan være:

Personlig hygiejne:

 • Støtte til at planlægge læge-, psykolog- og tandlægebesøg.
 • Drøftelser om konsekvenser ved dårlig hygiejne.
 • Støtte til at skabe struktur over medicinindtag.
 • Støtte til at igangsætte og fastholde fysiske aktiviteter.

Social mestring:

 • Samtaler om livssituation eller støtte til at opnå en forståelse af autismediagnosen.
 • Støtte i forbindelse med kontakt med det offentlige.
 • Dialog om og træning af sociale relationer og færdigheder.
 • Bryde isolation og ensomhed.
 • Støtte til at indgå ligeværdige relationer.
 • Støtte til opretholdelse af sociale netværker – herunder med fx familiemedlemmer.
 • Støtte og motivation til kulturelle arrangementer.

Struktur og planlægning:

 • Støtte i at finde redskaber til at huske aftaler.
 • Støtte til at opnå evne til at holde en dag- og ugestruktur.
 • Støtte til selvstændigt at kunne benytte transport.
 • Støtte til at kunne planlægge og udføre nye opgaver.

Økonomi:

 • Drøftelse om økonomi og budgetlægning, herunder indkøb og impulskøb.
 • Støtte til administration af penge.
 • Støtte til kontakt med pengeinstitut for at etablere Betalingsservice.
 • Støtte til at lave en indkøbsordning, hvis borgeren ikke fysisk kan købe ind.

Posthåndtering og kommunikation:

 • Støtte i at forstå digitale borgerbetjeningsløsninger via internettet.
 • Gennemgang, besvarelse og organisering af post/e-boks.
 • Støtte til at deltage i møder med fx Jobcenter, psykolog mv.

Bolig: 

 • Støtte til diverse papirer i forbindelse med flytning, herunder kontakt til Borgerservice
 • Kontakt til vicevært og lign.
 • Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet, herunder praktisk bistand som led i læring af nye færdigheder.
 • Motivering til tøjvask, tøjsortering m.m.
 • Motivering til sund og varierende kost samt drøftelse af indkøb og økonomi i forbindelse med indkøb.

I forhold til pædagogisk støtte til rengøring, tøjvask og madlavning kan denne ydelse kun bevilges, hvis det vurderes at borgeren i løbet af kortere tid selv kan varetage opgaverne. Hvis der er opgaver, som en borger ikke selv kan klare at udføre, f.eks. rengøring, kan der ansøges om hjælp fra ekstern udbyder til dette. 

Visitering

Støtten etableres igennem visitering via sagsbehandler, hvor mål og delmål for den pædagogisk indsats bliver tydelig. Sagsbehandler bedes derefter tage kontakt til afdelingsleder Trine Cervin i henhold til påbegyndelse af forløbet.

 

Det er den enkelte borgers ansvar at være motiveret og klar til at modtage pædagogisk støtte i eget hjem, og være klar til at overholde indgåede aftaler. Dette indebærer at borgeren er klar på at være aktiv ydende og samarbejde om at løse mulige udfordringer.