Spring til indhold

Tilbuddets indhold

Vi er i vores tilgang inspireret af TEACCH, det vil forenklet sige, at vi i vores gøren og laden møder beboerne på Søndervej med en forståelse af, at de har vanskeligheder ift. kommunikation, forestillingsevne, i det sociale og har sanseforstyrrelser. Derfor mødes vi i en autismekultur, som tager udbredt hensyn til disse vanskeligheder og hvor vores metoder og redskaber tager udgangspunkt i denne viden og viden om beboeren.

Vi forholder os til, at autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og at et menneske med autisme, sandsynligvis vil have behov for hjælp og støtte hele sit liv. Derfor er det vigtigt, i et livslangt perspektiv, at det pædagogiske miljø ikke stivner og at vi hele tiden tænker i, hvilken kompenserende indsatser der for den enkelte vil give mening. Den dominerende kompenserende indsats er den strukturerede visualiserede tilgang, hvor vi gennem systematik, tydelighed, genkendelighed og ensrettethed skaber forudsigelighed. Vi arbejder i et roligt og tålmodigt tempo under hensyntagen til, at det kan tage tid at tilegne sig nye strategier og færdigheder når man har en udviklingsforstyrrelse.

Vi indbyder en gang årligt til udarbejdelse af en pædagogisk handleplan, her inviteres beboeren, socialrådgiver, personale, leder og værge/partsrepræsentant, samt forældre/pårørende hvis beboeren ønsker deres deltagelse.