Spring til indhold

Søndervej

BOFÆLLESSKABET Søndervej § 85 og § 105

Søndervej er et tilbud til unge og voksne med en autismespektrum forstyrrelse som har brug for et botilbud hvor beboerne i meget stort omfang skal kunne/ ville samarbejde med personalet. En forudsætning for at benytte tilbuddet er, at autisme er den dominerende forstyrrelse og at beboeren profiterer af autismetilgangene. På Søndervej er der mulighed for at vælge fællesskaber til, men også mulighed for at trække sig til egen lejlighed.

På Søndervej er der personale dagligt fra tidlig eftermiddag til sen aften, ugen igennem. Som beboer har man derfor altid mulighed for at opsøge personalet i dag-og aftentimerne.

For de som bor på Søndervej, kan dagen i jobtræning, daglig beskæftigelse, i skole og lignende, være mentalt udmattende, da der dagligt bruges mængder af mental energi på håndtering/tolkning af sociale situationer, planlægning, sansepåvirkninger og andre stimuli, som man uundgåeligt bliver konfronteret med dagen igennem. Her bliver personalet bl.a. brugt til at vende dagens episoder og indtryk, hjælp til tolkning af fx sociale situationer, planlægning af den resterende dag, forberedelse til de kommende og lignende bl.a. for at få etableret mentalt ro og overskud.

Udover den daglige støtte i at mestre livet så selvhjulpen og selvstændigt som muligt, arbejdes der konkret med beboerne, som hovedsageligt er udfordret på social kommunikation, social forestillingsevne og socialt samspil. Dette bl.a. for at give beboeren de nødvendige redskaber til at indgå i sociale fællesskaber.

Tilbuddets indhold

Vi er i vores tilgang inspireret af TEACCH, det vil forenklet sige, at vi i vores gøren og laden møder beboerne på Søndervej med en forståelse af, at de har vanskeligheder ift. kommunikation, forestillingsevne, i det sociale og har sanseforstyrrelser. Derfor mødes vi i en autismekultur, som tager udbredt hensyn til disse vanskeligheder og hvor vores metoder og redskaber tager udgangspunkt i denne viden og viden om beboeren.

Vi forholder os til, at autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og at et menneske med autisme, sandsynligvis vil have behov for hjælp og støtte hele sit liv. Derfor er det vigtigt, i et livslangt perspektiv, at det pædagogiske miljø ikke stivner og at vi hele tiden tænker i, hvilken kompenserende indsatser der for den enkelte vil give mening. Den dominerende kompenserende indsats er den strukturerede visualiserede tilgang, hvor vi gennem systematik, tydelighed, genkendelighed og ensrettethed skaber forudsigelighed. Vi arbejder i et roligt og tålmodigt tempo under hensyntagen til, at det kan tage tid at tilegne sig nye strategier og færdigheder når man har en udviklingsforstyrrelse.

Vi indbyder en gang årligt til udarbejdelse af en pædagogisk handleplan, her inviteres beboeren, socialrådgiver, personale, leder og værge/partsrepræsentant, samt forældre/pårørende hvis beboeren ønsker deres deltagelse.

Individuelle og fælles timer

Fælles timer

De 10 ugentlige fællestimer går til:

 • Personaleadministration fx daglig dokumentation, mødeaktivitet, beskrivelser og lign.
  2 timer ugentlig.
 • Individuel-støtte-samtaler til den enkelt beboer
  1,5 timer ugentlig.
 • Fællesspisning og produktion/indkøb 3 x ugentlig. (brugerbetaling 30,- pr. måltid)
  4,5 timer ugentlig.
 • Fællesaktiviteter med fokus på fællesskabet (musik, spil, motion, oplevelser)
  2 timer ugentlig.  

Individuelle timer

 • Tandlæge, læge og andre behandlingsformer, med ledsagelse. Her fungerer personalet ofte som ”tolke” imellem behandler og den som skal behandles.
 • Kontakt med offentlige instanser, SKAT, post på e-Boks og banken. Her kan personalet støtte ved at være binde- og mellemleddet.
 • Pædagogisk støtte til selvhjulpenhed og selvstændighed. Fx i samarbejde med beboeren udarbejde
  • Dagsskemaer
  • Ugeplaner
  • Årskalender
  • Transport
  • Indkøb
  • Besøg og lignende.
 • Individuelle støttesamtaler til fx forståelse, indsigt og lignende.
 • Støtte i morgentimerne

 

Aktiviteter

Aktiviteter vi tilbyder og afholder:

 • Spilleaften, hvor der bliver spillet brætspil, kortspil og andre spil (uden skærm).
 • Musik og sang
 • Daglige gåture i lokalområdet og ture ud af huset
 • Serie- og filmklub på Søndervej
 • Wii- og Playstationturneringer
 • Sport og fysisk aktivitet, som giver sved på panden.
 • Fælles madlavning hvor alle tilmeldte bidrager med hver deres opgave.
 • Én gang om måneden afholdes hus-møde. Formålet er at give beboerne medbestemmelse og indflydelse på hverdagen på Søndervej.

Der er aftener hvor de unge samles, uopfordret, i fællesrummet og deltager i fællesskabet med de tilstedeværende personaler og andre unge. Fælles for alle aktiviteter er tanken om, at den enkelte beboer er en del af et fællesskab og derved føler sig som medlem af gruppen. Derfor at der forskelligartede aktiviteter, altså - der er et godt tilbud til- og for alle.